Video hướng dẫn tính năng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Hướng dẫn quản lý tổ chức và thêm mới nhóm vào tổ chức

2. Hướng dẫn quản lý nhóm môi giới trên Meey CRM

3. Hướng dẫn quản lý khách hàng trên Meey CRM

4. Hướng dẫn quản lý quỹ hàng và theo dõi trạng thái bất động sản

5. Hướng dẫn tìm kiếm cơ hội bán hàng, nguồn hàng tiềm năng trên Meey CRM

6. Hướng dẫn quản lý công việc, lịch hẹn

7. Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản trên Meey CRM

Last updated