Thêm mới tổ chức

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Bạn có thể thêm mới tổ chức bằng 2 CÁCH như sau:

1. Thêm mới tổ chức từ mục "Mở rộng"

  • Bước 1: Tại mục Mở rộng, nhấn vào mục "Quản lý tổ chức".

  • Bước 2: Nhấn vào nút "Thêm" ở phía trên góc bên phải màn hình.

  • Bước 3: Điền các trường thông tin và nhấn "Lưu" để hoàn thành.

  • Bước 4: Màn hình thông báo "Cập nhật tổ chức thành công".

2. Thêm mới tổ chức từ Màn hình tạo nhóm

  • Bước 1: Tại màn hình chính, nhấn vào nút "+".

  • Bước 2: Tại màn hình "Thêm mới nhóm làm việc", nhấn vào nút "+" nằm bên phải trường thông tin "Thuộc tổ chức".

  • Bước 3: Tại màn hình "Thêm mới tổ chức", điền các trường thông tin và nhấn nút "Lưu" ở phía trên góc phải màn hình để hoàn thành.

  • Bước 4: Màn hình thông báo "Thêm mới tổ chức thành công", thao tác đã hoàn thành.

Last updated