Links

Thêm mới tổ chức

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Bạn có thể thêm mới tổ chức bằng 2 CÁCH như sau:
  • Thêm mới tổ chức từ mục Mở rộng
  • Thêm mới tổ chức từ Màn hình tạo nhóm

1. Thêm mới tổ chức từ mục "Mở rộng"

  • Bước 1: Tại mục Mở rộng, nhấn vào mục "Quản lý tổ chức".
Màn hình Mở rộng
  • Bước 2: Nhấn vào nút "Thêm" ở phía trên góc bên phải màn hình.
Màn hình Quản lý tổ chức
  • Bước 3: Điền các trường thông tin và nhấn "Lưu" để hoàn thành.
Màn hình Thêm mới tổ chức
  • Bước 4: Màn hình thông báo "Cập nhật tổ chức thành công".

2. Thêm mới tổ chức từ Màn hình tạo nhóm

  • Bước 1: Tại màn hình chính, nhấn vào nút "+".
Màn hình chính
  • Bước 2: Tại màn hình "Thêm mới nhóm làm việc", nhấn vào nút "+" nằm bên phải trường thông tin "Thuộc tổ chức".
Màn hình Thêm mới nhóm làm việc
  • Bước 3: Tại màn hình "Thêm mới tổ chức", điền các trường thông tin và nhấn nút "Lưu" ở phía trên góc phải màn hình để hoàn thành.
Màn hình "Thêm mới tổ chức"
  • Bước 4: Màn hình thông báo "Thêm mới tổ chức thành công", thao tác đã hoàn thành.
Màn hình thông báo tạo mới tổ chức thành công