Links
Comment on page

Quản lý và so khớp nhu cầu

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Theo dõi các nhu cầu của khách hàng. Tự động so khớp nguồn hàng đang có với nhu cầu của khách hàng để rút ngắn thời gian lọc tay và liên hệ được với khách hàng nhanh nhất có thể.