Links
Comment on page

Đóng nhóm/Mở lại nhóm

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
  • Lưu ý: Duy nhất TRƯỞNG NHÓM mới có quyền đóng/mở lại nhóm.

Để ĐÓNG NHÓM, cần làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại màn hình nhóm cần đóng, nhấn vào biểu tượng hình bánh răng bên cạnh tên nhóm.
Màn hình nhóm
Bước 2: Tại màn hình Cài đặt thông tin nhóm, nhấn vào phần "Đóng nhóm".
Màn hình cài đặt thông tin nhóm
Bước 3: Màn hình hiện thông báo xác nhận đóng nhóm, nhấn vào "Đồng ý" để hoàn thành thao tác.
Thông báo xác nhận đóng nhóm
  • Khi nhấn "Đồng ý ", nhóm sẽ tạm thời ngưng hoạt động và sau 30 ngày sẽ tự xóa.
  • Nhóm trong thời gian tạm ngưng hoạt động sẽ được chuyển vào mục "Nhóm đã đóng" ở tab Mở rộng.

Để MỞ LẠI NHÓM, cần làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại màn hình Mở rộng, chọn "Nhóm đã đóng".
Màn hình mục Mở rộng
Bước 2: Tai màn hình nhóm đã đóng, nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh nhóm muốn mở lại.
Màn hình nhóm đã đóng
Bước 3: Khi 2 thông tin lệnh "Mở nhóm" và "Xóa nhóm" hiện ra khi nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm, chọn "Mở nhóm".
Màn hình thông tin lệnh
Bước 4: Chọn "Đồng ý" để xác nhận mở lại nhóm.
Màn hình xác nhận mở lại nhóm
Bước 5: Màn hình thông báo đã khôi phục nhóm thành công, thao tác đã hoàn thành.
Màn hình thông báo mở lại nhóm thành công