Đóng nhóm/Mở lại nhóm

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để ĐÓNG NHÓM, cần làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại màn hình nhóm cần đóng, nhấn vào biểu tượng hình bánh răng bên cạnh tên nhóm.

Bước 2: Tại màn hình Cài đặt thông tin nhóm, nhấn vào phần "Đóng nhóm".

Bước 3: Màn hình hiện thông báo xác nhận đóng nhóm, nhấn vào "Đồng ý" để hoàn thành thao tác.

Để MỞ LẠI NHÓM, cần làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại màn hình Mở rộng, chọn "Nhóm đã đóng".

Bước 2: Tai màn hình nhóm đã đóng, nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh nhóm muốn mở lại.

Bước 3: Khi 2 thông tin lệnh "Mở nhóm" và "Xóa nhóm" hiện ra khi nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm, chọn "Mở nhóm".

Bước 4: Chọn "Đồng ý" để xác nhận mở lại nhóm.

Bước 5: Màn hình thông báo đã khôi phục nhóm thành công, thao tác đã hoàn thành.

Last updated