Links

Phân quyền cho thành viên

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để phân quyền cho các thành viên, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  • Trưởng nhóm có thể thực hiện phân quyền cho thành viên ngay từ khi thêm mới thành viên vào nhóm.
  • Hoặc thực hiện phân quyền lại bằng cách nhấp vào mục cài đặt nhóm (nằm phía trên cùng bên phải màn hình).
  • Lưu ý: Chỉ có trưởng nhóm mới được chỉnh sửa quyền hạn của mỗi vai trò trong nhóm.
Vào mục cài đặt để chỉnh sửa phân quyền
👉
Tại mục Cài đặt:
  • Chọn "Danh sách thành viên" để phân lại vai trò cho từng thành viên trong nhóm.
  • Chọn "Vai trò và phân quyền" để cài đặt lại các quyền hạn cho từng vai trò khác nhau (quản trị viên/biên tập viên/người xem).
  • Tại màn hình Cài đặt thông tin nhóm - mục Vai trò và phân quyền, Trưởng nhóm cũng có thể thêm mới các vai trò và cài đặt chức năng, quyền hạn cho từng vai trò.
Màn hình phân quyền cho thành viên