Quản lý đầu việc

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Các trạng thái trong "Quản lý đầu việc"

  • Quá hạn: Hệ thống sẽ chuyển trạng thái "Quá hạn" khi bạn chưa kịp xử lý công việc, nhưng đã quá giờ yêu cầu thực hiện (giờ thực hiện do bạn thiết lập khi tạo mới đầu việc).

  • Chưa xử lý: Những công việc bạn cho vào danh mục đầu việc nhưng chưa làm.

  • Đang xử lý: Những công việc cho vào mục đầu việc nhưng đang tiến hành xử lý.

  • Hoàn Thành: Các công việc đã hoàn thành. Công việc hoàn thành có thể được lựa chọn ngay khi tạo mới đầu việc (bạn đã hoàn thành nhưng vẫn tạo đầu việc để lưu thông tin về sau), hoặc do bạn chuyển trạng thái hoàn thành từ các trạng thái "Quá hạn"; "Chưa xử lý", "Đang xử lý".

2. Hướng dẫn thêm mới đầu việc

3. Theo dõi trạng thái đầu việc

4. Hướng dẫn chỉnh sửa/xóa đầu việc

Last updated