Links

Quản lý lịch hẹn

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Hướng dẫn thêm mới lịch hẹn

👉
Bước 1: Tại màn hình trang chủ nhóm, chọn mục Công việc => Tiếp tục chọn mục Lịch hẹn. Nhấp vào dấu "+" tại chân màn hình để thêm mới lịch hẹn.
Nhấp vào dấu "+" để thêm mới lịch hẹn
👉
Bước 2: Tại màn hình Thêm mới lịch hẹn, nhập các thông tin cần thiết như: loại tương tác, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, tiêu đề (bắt buộc), nội dung, trạng thái, người phụ trách, mức độ ưu tiên và đặt nhắc hẹn (nếu muốn).
Màn hình Thêm lịch hẹn mới
👉
Bước 3: Lưu lại thông tin vừa thêm mới. Phần thông tin lịch hẹn sẽ được hiển thị trên giao diện của mà hình Quản lý công việc - mục Lịch hẹn.

2. Chỉnh sửa/xóa lịch hẹn

  • Lưu ý: bạn chỉ có thể sửa/xóa lịch hẹn do chính bạn tạo hoặc các lịch hẹn bạn được giao phụ trách & được phân quyền xóa/chỉnh sửa.
💁
Để SỬA lịch hẹn, nhấp vào lịch hẹn của bạn quản lý, khi màn hình chi tiết lịch hẹn hiện ra, chọn nút "Sửa" nằm tại góc trên cùng bên phải màn hình.
💁
Để XÓA các đầu việc, nhấp vào đầu việc của bạn và kéo từ phải sang trái, khi thấy biểu tượng thùng rác hiện ra thì nhấp vào để xóa.
Chỉnh sửa/xóa lịch hẹn

3. Quản lý lịch hẹn

Trong danh mục quản lý Lịch hẹn, hệ thống phân chia lịch hẹn thành "lịch hẹn đã qua" và "lịch hẹn sắp diễn ra" để thuận tiện quản lý.
  • Lịch hẹn sắp diễn ra: danh sách các lịch hẹn diễn ra trong thời gian sắp tới.
Màn hình lịch hẹn sắp diễn ra
  • Lịch hẹn đã qua: danh sách các lịch hẹn đã quá thời gian kết thúc sẽ được chuyển sang danh mục lịch hẹn "đã qua".
Màn hình lịch hẹn đã qua

4. Lọc/tìm kiếm lịch hẹn

Để LỌC lịch hẹn, cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Tại màn hình Quản lý công việc, chọn biểu tượng hình phễu lọc ở cạnh thanh tìm kiếm.
Màn hình quản lý công việc
Bước 2: Tại màn hình Lọc lịch hẹn, chọn trường "Loại tượng tác".
Màn hình lọc lịch hẹn
Bước 3: Tại màn hình Loại tương tác, chọn tương tác mà bạn muốn lọc, sau đó nhấn "Áp dụng".
Lưu ý: bạn có thể chọn nhiều hơn 1 tương tác.
Màn hình loại tương tác
Bước 4: Tại màn hình Lọc lịch hẹn, tiếp tục chọn "Người phụ trách".
Màn hình lọc lịch hẹn
Bước 5: Chọn người phụ trách để lọc thông tin, sau đó nhấn "Áp dụng".
Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều hơn 1 người.
Màn hình người phụ trách
Bước 6: Kiểm tra lại lựa chọn ở 2 trường thông tin, sau đó nhấn "Xem kết quả".
Màn hình lọc lịch hẹn
Bước 7: Thao tác đã hoàn thành, trên màn hình xuất hiện các lịch hẹn dựa trên thông tin lọc bạn đã lựa chọn.
Màn hình tab lịch hẹn

Để TÌM KIẾM lịch hẹn, bao gồm lịch hẹn "Sắp diễn ra" hay "Đã qua", bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình Quản lý công việc, nhấn vào thanh "Tìm kiếm lịch hẹn".
Màn hình quản lý công việc
Bước 2: Đánh từ khóa liên quan đến lịch hẹn bạn cần và nhấn "Tìm".
Ví dụ: Láng.
Màn hình quản lý công việc
Bước 3: Thao tác hoàn thành, lịch hẹn liên quan đến từ khóa bạn tìm kiếm hiện lên trên màn hình mục lịch hẹn.
Màn hình quản lý công việc