Links
Comment on page

Tìm kiếm tổ chức

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Bạn có thể tìm kiếm tổ chức THEO MÃ hoặc THEO TÊN. Để tìm kiếm tổ chức, hãy làm theo các bước như sau:
  • Bước 1: Tại màn hình Mở rộng, chọn "Quản lý tổ chức".
Màn hình mở rộng
  • Bước 2: Tại thanh công cụ tìm kiếm, gõ mã hoặc tên tổ chức bạn cần tìm.
Màn hình quản lý tổ chức
  • Ví dụ: Tìm kiếm tổ chức theo tên.
Màn hình tổ tìm kiếm tổ chức theo tên
  • Ví dụ: Tìm kiếm tổ chức theo mã - [Đang xử lý, sẽ bổ sung ảnh sau].