Thêm mới bất động sản Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để thêm mới bất động sản vào quỹ hàng, cần làm theo cách bước như sau:

  • Bước 1: Tại màn hình trang chủ của nhóm, nhấp chuột vào danh mục "Quỹ hàng".

  • Bước 2: Nhấp vào dấu "+" dưới thanh công cụ chân màn hình ứng dụng để thêm mới Bất động sản.

  • Bước 3: Lựa chọn "Mở giao dịch bất động sản" và "Tiếp tục". Lưu ý, nếu người dùng không tích vào mở giao dịch bất động sản, thì bất động sản không thể tạo nhu cầu "Bán/Cho thuê/Sang nhượng", và không thể so khớp nhu cầu.

  • Bước 5: Phân quyền cho thành viên theo dõi tình trạng/chỉnh sửa bất động sản này - Thực hiện phân công người phụ trách theo dõi mặt hàng này và phân quyền xem/chỉnh sửa cho các thành viên. Để chỉnh sửa quyền hạn của các thành viên truy cập mục Cài đặt - Vai trò và phân quyền.

  • Bước 6: Lưu thông tin và hoàn tất "Thêm mới bất động sản". Ngay sau khi hoàn tất, bất động sản vừa thêm mới sẽ hiện lên đầu tiên tại danh sách quỹ hàng.

Last updated