Cài đặt thêm nhu cầu tự động Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Để BẬT/ TẮT tính năng tự động thêm mới nhu cầu, có thể làm theo các bước như sau:

1. Cách 1

  • Bước 1: Nhấp vào dấu ba gạch ngang ở chân màn hình để truy cập vào tab mở rộng.

Tại màn hình "Mở rộng", vào "Cài đặt tài khoản".

  • Bước 2: Tại màn hình "Tài khoản", nhấp vào "Tạo nhu cầu tự động".

  • Bước 3: Tại màn hình "Tạo nhu cầu tự động", điều chỉnh nút "Bật/Tắt" tùy theo nhu cầu.

2. Cách 2

  • Tại lần đầu tiên khi hoàn thành thêm mới quỹ hàng/BĐS, màn hình sẽ hiện ra thông báo như ảnh sau:

Last updated