Chỉnh sửa/xóa và quyền xem nhu cầu
Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Chỉnh sửa nhu cầu

Lưu ý: Chỉ người phụ trách nhu cầu hoặc trưởng nhóm mới có quyền chỉnh sửa nhu cầu.

Để CHỈNH SỬA nhu cầu, cần làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết nhu cầu, nhấn vào biểu tượng "3 dấu chấm" ở góc trên cùng bên phải màn hình.
Màn hình chi tiết nhu cầu
Bước 2: Nhấn vào "Chỉnh sửa".
Màn hình chi tiết nhu cầu
Bước 3: Sửa các thông tin cần thiết sau đó nhấn "Lưu".
Màn hình sửa nhu cầu
Bước 4: Màn hình thông báo cập nhật nhu cầu thành công, thao tác đã hoàn thành.
Màn hình thông báo cập nhật nhu cầu thành công

2. Xóa nhu cầu

Lưu ý: Chỉ người phụ trách nhu cầu, trưởng nhóm và các thành viên được phân quyền "Xóa tất cả" mới có quyền xóa nhu cầu.
Bước 1: Tại màn hình chi tiết nhu cầu, nhấn vào biểu tượng "3 dấu chấm" ở góc trên cùng bên phải màn hình.
Màn hình chi tiết nhu cầu
Bước 2: Chọn "Xóa nhu cầu".
Màn hình chi tiết nhu cầu
Bước 3: Chọn "Đồng ý".
Màn hình xác nhận xóa nhu cầu
Bước 4: Màn hình thông báo xóa nhu cầu thành công, thao tác đã hoàn thành.
Màn hình thông báo xóa nhu cầu thành công

3. Xem nhu cầu

Để lựa chọn đối tượng có quyền xem nhu cầu của mình tạo ra, cần làm các bước sau đây:
Bước 1: Tại màn hình nhu cầu của nhóm hoặc trong màn hình chi tiết nhu cầu, nhấn vào biểu tượng "quyền công khai".
Màn hình nhu cầu và màn hình chi tiết nhu cầu
Bước 2: Tại màn hình "Chỉnh sửa đối tượng", chọn ai có thể đề xuất ra nhu cầu của bạn.
  • Nếu bạn chọn chế độ "Nội bộ nhóm", chỉ các môi giới trong nhóm của bạn mới có thể đề xuất ra nhu cầu của bạn.
Màn hình chỉnh sửa đối tượng
  • Nếu bạn chọn chế độ "Công khai", tất cả môi giới trên Meey CRM đều có thể đề xuất ra nhu cầu của bạn nếu tỷ lệ % khớp các trường thông tin phù hợp.
Lưu ý: Ở chế độ công khai, bạn có thể chọn "" hoặc "Không" hiển thị ảnh, video của bất động sản.
Màn hình chỉnh sửa đối tượng
  • Bước 3: Nhấn "Lưu" để hoàn thành thao tác.
Màn hình thông báo chỉnh sửa đối tượng thành công
Last modified 1mo ago