Chỉnh sửa/xóa và quyền xem nhu cầu Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Chỉnh sửa nhu cầu

Lưu ý: Chỉ người phụ trách nhu cầu hoặc trưởng nhóm mới có quyền chỉnh sửa nhu cầu.

Để CHỈNH SỬA nhu cầu, cần làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết nhu cầu, nhấn vào biểu tượng "3 dấu chấm" ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Bước 2: Nhấn vào "Chỉnh sửa".

Bước 3: Sửa các thông tin cần thiết sau đó nhấn "Lưu".

Bước 4: Màn hình thông báo cập nhật nhu cầu thành công, thao tác đã hoàn thành.

2. Xóa nhu cầu

Lưu ý: Chỉ người phụ trách nhu cầu, trưởng nhóm và các thành viên được phân quyền "Xóa tất cả" mới có quyền xóa nhu cầu.

Bước 1: Tại màn hình chi tiết nhu cầu, nhấn vào biểu tượng "3 dấu chấm" ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Bước 2: Chọn "Xóa nhu cầu".

Bước 3: Chọn "Đồng ý".

Bước 4: Màn hình thông báo xóa nhu cầu thành công, thao tác đã hoàn thành.

3. Xem nhu cầu

Để lựa chọn đối tượng có quyền xem nhu cầu của mình tạo ra, cần làm các bước sau đây:

Bước 1: Tại màn hình nhu cầu của nhóm hoặc trong màn hình chi tiết nhu cầu, nhấn vào biểu tượng "quyền công khai".

Bước 2: Tại màn hình "Chỉnh sửa đối tượng", chọn ai có thể đề xuất ra nhu cầu của bạn.

  • Nếu bạn chọn chế độ "Nội bộ nhóm", chỉ các môi giới trong nhóm của bạn mới có thể đề xuất ra nhu cầu của bạn.

  • Nếu bạn chọn chế độ "Công khai", tất cả môi giới trên Meey CRM đều có thể đề xuất ra nhu cầu của bạn nếu tỷ lệ % khớp các trường thông tin phù hợp.

Lưu ý: Ở chế độ công khai, bạn có thể chọn "" hoặc "Không" hiển thị ảnh, video của bất động sản.

  • Bước 3: Nhấn "Lưu" để hoàn thành thao tác.

Last updated