Chỉnh sửa thông tin khách hàng Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Lưu ý: Chỉ có Trưởng nhóm hoặc những thành viên được phân quyền mới có thể chỉnh sửa thông tin khách hàng.

Thực hiện chỉnh sửa thông tin khách hàng như sau:

=> Tại màn hình này, có thể chỉnh sửa/thêm mới/xóa bỏ toàn bộ thông tin của khách hàng, và các nhu cầu/lịch hẹn/đầu việc/quỹ hàng có liên quan tới khách hàng này.

Last updated