Links
Comment on page

Quản lý khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Meey CRM giúp nhà môi giới dễ dàng quản lý thông tin khách hàng tập trung từ các nguồn, chăm sóc khách hàng và lưu trữ lịch sử tương tác (qua các kênh gọi điện, gặp mặt, email...)

Video hướng dẫn quản lý khách hàng

Video hướng dẫn quản lý khách hàng