Các vai trò trong nhóm Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

💁 Mặc định sẽ có 4 vai trò chính:

👩‍🦱 Trưởng nhóm có thể thêm mới các vai trò khác, sao chép các vai trò có sẵn hoặc tạo ra các vai trò mới theo mong muốn, bằng cách:

🧑 Khi bạn không phân quyền vai trò cho thành viên, hệ thống sẽ mặc định với vai trò "người xem". Bạn hoàn toàn có thể thay đổi "vai trò mặc định" trong mục cài đặt "Vai trò và phân quyền".

💁 Quản trị viên/Biên tập viên có thể nâng cấp vai trò của thành viên khác, nâng cấp cao nhất bằng vai trò của người nâng cấp (Ví dụ: Quản trị viên có thể nâng cấp cho "Người xem" lên vai trò "Biên tập viên" hoặc "Quản trị viên"; nhưng Biên tập viên không thể nâng cấp cho "Người xem" lên vị trí "Quản trị viên", chỉ nâng cấp cao nhất lên "Biên tập viên").

Last updated