Quản lý quỹ hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Kiểm soát và theo dõi mọi tương tác, trạng thái các quỹ hàng của môi giới, dễ dàng tìm kiếm, phân loại và lọc quỹ hàng theo các tiêu chí phù hợp.

Các trạng thái quỹ hàng

💁 Hệ thống phân ra 4 LOẠI TRẠNG THÁI quỹ hàng, bao gồm:

Video hướng dẫn quản lý quỹ hàng bất động sản

pageThêm mới bất động sảnpageThêm mới nhu cầu cho BĐSpageChỉnh sửa quỹ hàng BĐSpageTìm kiếm/lọc bất động sản

Last updated