Links
Comment on page

Quản lý quỹ hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Kiểm soát và theo dõi mọi tương tác, trạng thái các quỹ hàng của môi giới, dễ dàng tìm kiếm, phân loại và lọc quỹ hàng theo các tiêu chí phù hợp.

Các trạng thái quỹ hàng

💁
Hệ thống phân ra 4 LOẠI TRẠNG THÁI quỹ hàng, bao gồm:
  • Trạng thái "Trống": Bất động sản chưa được giao dịch.
  • Trạng thái "Đặt chỗ": Bất động sản đã được hẹn xem nhà/giữ chỗ để mua, thuê nhưng chưa thanh toán tiền.
  • Trạng thái "Đặt cọc": Bất động sản đã được cọc tiền nhưng chưa hoàn tất quá trình mua bán.
  • Trạng thái "Đóng": Bất động sản đã hoàn tất giao dịch.
Các trạng thái của bất động sản

Video hướng dẫn quản lý quỹ hàng bất động sản

Video hướng dẫn quản lý quỹ hàng Bất động sản