Links

Thêm mới BĐS/nhu cầu/công việc từ Chi tiết khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
👉 Để quản lý, tổng hợp nhu cầu, công việc của từng khách hàng riêng biệt, người dùng có thể truy cập vào màn hình Chi tiết khách hàng và thực hiện tạo mới nhanh theo các bước sau đây:
Could not load image
Màn hình Chi tiết khách hàng

Để thêm mới Quỹ hàng:

​👉 Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng, nhấp vào phần "Quỹ hàng".
Could not load image
Màn hình Chi tiết khách hàng
​👉 Bước 2: Tại màn hình Quỹ hàng, nhấn nút "Thêm" ở góc phải phía trên cùng màn hình.
Could not load image
Màn hình Quỹ hàng
​👉 Bước 3: Điền các thông tin Mô tả, Chi tiết, Phân quyền để hoàn thành.
Could not load image
Màn hình chi tiết Quỹ hàng
​👉 Bước 4: Màn hình thông báo thêm mới quỹ hàng thành công.
Could not load image
Màn hình thông báo thêm mới quỹ hàng thành công

Để thêm mới Nhu cầu

​👉 Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng, nhấn vào phần "Nhu cầu".
Could not load image
Màn hình Chi tiết khách hàng
​👉 Bước 2: Tại màn hình Nhu cầu, nhấn nút "Thêm" ở góc phải phía trên.
Could not load image
Màn hình thêm mới Nhu cầu
​👉 Bước 3: Điền các thông tin Mô tả, Chi tiết, Phân quyền để hoàn thành.
Could not load image
Màn hình Chi tiết nhu cầu
​👉 Bước 4: Màn hình thông báo thêm mới nhu cầu thành công.
Could not load image
Màn hình thông báo thêm mới nhu cầu thành công

Để thêm mới Đầu việc

​👉 Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng, chọn phần "Đầu việc".
Could not load image
Màn hình Chi tiết khách hàng
​👉 Bước 2: Tại màn hình Quản lý công việc, tại mục Đầu việc, nhấn nút "Thêm" ở góc phải phía trên.
Could not load image
Màn hình quản lý công việc
​👉 Bước 3: Tại màn hình Thêm mới đầu việc, nhấn nút "Lưu" ở góc phải phía trên màn hình.
Could not load image
Màn hình Thêm mới đầu việc
​👉 Bước 4: Màn hình thông báo thêm mới đầu việc thành công.
Could not load image
Màn hình thông báo thêm mới Đầu việc thành công

Để thêm mới Lịch hẹn

​👉 Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng, nhấn vào phần "Lịch hẹn".
Could not load image
Màn hình Chi tiết khách hàng
​👉 Bước 2: Tại màn hình Quản lý công việc, tại mục Lịch hẹn, nhấn nút "Thêm" ở góc phải phía trên cùng màn hình.
Could not load image
Màn hình Thêm mới lịch hẹn
​👉 Bước 3: Tại màn hình Thêm mới lịch hẹn, điền các thông tin và nhấn nút "Lưu" ở góc phải phía trên màn hình để hoàn thành.
Could not load image
Màn hình Thêm mới lịch hẹn
​👉 Bước 4: Màn hình thông báo thêm mới lịch hẹn thành công.
Could not load image
Thêm mới lịch hẹn thành công