Thêm mới BĐS/nhu cầu/công việc từ Chi tiết khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

👉 Để quản lý, tổng hợp nhu cầu, công việc của từng khách hàng riêng biệt, người dùng có thể truy cập vào màn hình Chi tiết khách hàng và thực hiện tạo mới nhanh theo các bước sau đây:

Để thêm mới Quỹ hàng:

​👉 Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng, nhấp vào phần "Quỹ hàng".

​👉 Bước 2: Tại màn hình Quỹ hàng, nhấn nút "Thêm" ở góc phải phía trên cùng màn hình.

​👉 Bước 3: Điền các thông tin Mô tả, Chi tiết, Phân quyền để hoàn thành.

​👉 Bước 4: Màn hình thông báo thêm mới quỹ hàng thành công.

Để thêm mới Nhu cầu

​👉 Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng, nhấn vào phần "Nhu cầu".

​👉 Bước 2: Tại màn hình Nhu cầu, nhấn nút "Thêm" ở góc phải phía trên.

​👉 Bước 3: Điền các thông tin Mô tả, Chi tiết, Phân quyền để hoàn thành.

​👉 Bước 4: Màn hình thông báo thêm mới nhu cầu thành công.

Để thêm mới Đầu việc

​👉 Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng, chọn phần "Đầu việc".

​👉 Bước 2: Tại màn hình Quản lý công việc, tại mục Đầu việc, nhấn nút "Thêm" ở góc phải phía trên.

​👉 Bước 3: Tại màn hình Thêm mới đầu việc, nhấn nút "Lưu" ở góc phải phía trên màn hình.

​👉 Bước 4: Màn hình thông báo thêm mới đầu việc thành công.

Để thêm mới Lịch hẹn

​👉 Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng, nhấn vào phần "Lịch hẹn".

​👉 Bước 2: Tại màn hình Quản lý công việc, tại mục Lịch hẹn, nhấn nút "Thêm" ở góc phải phía trên cùng màn hình.

​👉 Bước 3: Tại màn hình Thêm mới lịch hẹn, điền các thông tin và nhấn nút "Lưu" ở góc phải phía trên màn hình để hoàn thành.

​👉 Bước 4: Màn hình thông báo thêm mới lịch hẹn thành công.

Last updated