Links

Kiểm tra tương tác với khách hàng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Hệ thống lưu lại lịch sử tương tác với khách hàng vào thời điểm nào, ai là người tương tác, loại tương tác (gọi điện/nhắn tin/gặp mặt...), hỗ trợ quản lý việc lịch sử làm việc với khách hàng của các thành viên trong nhóm.
​👉 Bước 1: Tại màn hình khách hàng, chọn khách hàng cần tra cứu tương tác.
​👉 Bước 2: Màn hình chi tiết khách hàng hiện ra => Chọn mục "Tương tác".
​👉 Bước 3: Xem lại lịch sử tương tác của các thành viên với khách hàng.
Màn hình lưu lại các tương tác với khách hàng