Thêm mới nhu cầu Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

👉 Bước 1: Trước khi tạo nhu cầu, cần lưu ý:

👉 Bước 2: Sau khi thêm mới bất động sản vào quỹ hàng (nếu cần), trở lại màn hình trang chủ nhóm, truy cập mục "Nhu cầu".

👉 Bước 3: Trong màn hình quản lý Nhu cầu, nhấp vào dấu "+" ở chân trang để thêm mới nhu cầu của bạn.

👉 Bước 4: Màn hình thêm mới nhu cầu hiện ra, nhập các thông tin của Bất động sản vào các trường thông tin "Mô tả":

👉 Bước 5: Chuyển sang màn hình các thông tin chi tiết hơn:

👉 Bước 6: Tiếp tục chuyển sang bước Phân quyền. Phân quyền cho thành viên phụ trách theo dõi tình trạng & chỉnh sửa nhu cầu Bất động sản này - Để chỉnh sửa quyền hạn của các thành viên truy cập mục Cài đặt - Vai trò và phân quyền.

👉 Bước 7: Hoàn thành tạo mới nhu cầu.

Last updated