Thêm mới nhu cầu
Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
👉
Bước 1: Trước khi tạo nhu cầu, cần lưu ý:
 • Nếu bạn có nhu cầu Bán/cho thuê/sang nhượng, thì cần thêm mới mặt hàng bất động sản của bạn vào quỹ hàng trong nhóm => Xem thêm hướng dẫn tại đây => Chuyển bước 2.
 • Đối với các nhu cầu Mua/Thuê/Mua sang nhượng không cần thêm mới BĐS trong quỹ hàng => Chuyển bước 3.
👉
Bước 2: Sau khi thêm mới bất động sản vào quỹ hàng (nếu cần), trở lại màn hình trang chủ nhóm, truy cập mục "Nhu cầu".
👉
Bước 3: Trong màn hình quản lý Nhu cầu, nhấp vào dấu "+" ở chân trang để thêm mới nhu cầu của bạn.
Nhấp vào dấu "+" để thêm mới nhu cầu
👉
Bước 4: Màn hình thêm mới nhu cầu hiện ra, nhập các thông tin của Bất động sản vào các trường thông tin "Mô tả":
 • Nhu cầu Bán/cho thuê/sang nhượng: nhập các thông tin Loại nhu cầu, Chọn Bất động sản từ quỹ hàng có sẵn (xem lại lưu ý tại bước 1), lý do bán, tiêu đề, khách hàng có nhu cầu (nếu có). Lưu ý: Các trường thông tin "Loại nhu cầu", "Tiêu đề" và "Chọn BĐS có sẵn" bắt buộc phải nhập.
 • Nhu cầu Mua/Thuê/Mua sang nhượng: Không chọn BĐS có sẵn, mà nhập mới các trường thông tin được hiển thị trên màn hình, các trường thông tin có dấu "*" là bắt buộc.
 • Chọn chế độ sẽ hiển thị của nhu cầu bạn đang khởi tạo: "Công khai", "Nội bộ nhóm", và cài đặt cho phép hiển thị ảnh/video của bất động sản trên nhu cầu bạn định khởi tạo hay không.
 • Trường hợp bạn chọn "Công khai", các thành viên ngoài nhóm của bạn có thể tìm thấy nhu cầu của bạn khi họ thực hiện đề xuất so khớp nhu cầu.
 • Trường hợp bạn chọn "Nội bộ nhóm" thì chỉ có thành viên trong nhóm mới tìm thấy nhu cầu của bạn.
Chọn chế độ hiển thị "Công khai" hoặc "Nội bộ"
 • Tại trường thông tin Mô tả, khi Khách hàng tích chọn "Hot" hoặc "BĐS đầu tư được", nhu cầu của bạn có thể được đề xuất ngay tại màn hình trang chủ của nhóm. Khi có nhiều "Nhu cầu Hot" hoặc "Đầu tư được" được lựa chọn, nhu cầu nào mới nhất sẽ xuất hiện ở trang chủ nhóm.
 • Tiếp tục để chuyển sang trường thông tin Chi tiết.
👉
Bước 5: Chuyển sang màn hình các thông tin chi tiết hơn:
 • Đối với các nhu cầu Bán/Cho thuê/Sang nhượng: Những thông tin chi tiết của BĐS phải được điền đầy đủ khi bạn thêm mới BĐS vào quỹ hàng. Và tại bước này, hệ thống tự động cập nhật thông tin, bạn muốn chỉnh sửa cần quay lại chỉnh sửa BĐS tại quỹ hàng. Tại bước này, bạn chỉ có thể nhập thông tin "Hoa hồng"; "Thời gian bàn giao"; "Nguồn tin" (nếu có).
Màn hình chi tiết của nhu cầu Bán/Cho Thuê/Sang nhượng
 • Nhu cầu Mua/Thuê/Mua sang nhượng: Với các loại nhu cầu này, người dùng cần nhập mới các trường thông tin ở màn hình Thông tin chi tiết. Các trường thông tin có dấu "*" là bắt buộc.
Màn hình chi tiết của nhu cầu Mua/Thuê/Mua sang nhượng
👉
Bước 6: Tiếp tục chuyển sang bước Phân quyền. Phân quyền cho thành viên phụ trách theo dõi tình trạng & chỉnh sửa nhu cầu Bất động sản này - Để chỉnh sửa quyền hạn của các thành viên truy cập mục Cài đặt - Vai trò và phân quyền.
 • Lưu ý: cần cân nhắc khi chuyển giao quyền phụ trách quản lý nhu cầu của bạn cho người khác, vì quyền hạn của bạn có thể bị hạn chế tùy thuộc vào vai trò của bạn trong nhóm.
Phân quyền cho thành viên
 • Tại mục Phân quyền, ngoài việc cho phép/không cho phép các thành viên trong nhóm được quyền xem/sửa/xóa các thông tin
  👉
  bạn cũng có thể cài đặt để cho phép các thành viên khác có được phép sử dụng nhu cầu của bạn để đề xuất gợi ý ra các nhu cầu khác hay không (trường hợp bạn cho phép đề xuất thì thành viên khác sẽ thấy nút đề xuất nhu cầu hiển thị, trường hợp không cho phép, nút đề xuất tại nhu cầu của bạn sẽ bị ẩn đi).
👉
Bước 7: Hoàn thành tạo mới nhu cầu.
Last modified 1mo ago
Copy link