Links

Cài đặt thêm nhu cầu tự động

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
  • Khi thêm mới quỹ hàng/bất động sản, người dùng có thể lựa chọn tự động tạo nhu cầu tương ứng với bất động sản đó.

  • Đồng thời, người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt tự động tạo nhu cầu khi tạo mới bất động sản bằng cách BẬT/TẮT tự động trong mục cài đặt.

Để BẬT/ TẮT tính năng tự động thêm mới nhu cầu, có thể làm theo các bước như sau:

1. Cách 1

  • Bước 1: Nhấp vào dấu ba gạch ngang ở chân màn hình để truy cập vào tab mở rộng.
Tại màn hình "Mở rộng", vào "Cài đặt tài khoản".
  • Bước 2: Tại màn hình "Tài khoản", nhấp vào "Tạo nhu cầu tự động".
  • Bước 3: Tại màn hình "Tạo nhu cầu tự động", điều chỉnh nút "Bật/Tắt" tùy theo nhu cầu.
Màn hình tạo nhu cầu tự động

2. Cách 2

  • Tại lần đầu tiên khi hoàn thành thêm mới quỹ hàng/BĐS, màn hình sẽ hiện ra thông báo như ảnh sau:
Màn hình thông báo
  • Chọn "Không hỏi lại" để hệ thống tự động thêm mới nhu cầu cho các lần sau.
  • Chọn "Hủy" nếu không muốn tạo nhu cầu cho BĐS hiện tại.
  • Chọn "Đồng ý" để hệ thống tạo nhu cầu cho BĐS hiện tại.